Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
การดำเนินงานหมวด 4
ความเป็นมา | 29 กุมภาพันธ์ 2567 13:52:57

หมวด/ตัวชี้วัด เอกสารอ้างอิง
4.1 การจัดการของเสีย
4.1.1  มีการดำเนินงานตามแนวทางการคัดแยก รวบรวม และกำจัดขยะอย่างเหมาะสม ดังนี้
     (1) มีการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในสำนักงาน และจัดวางถังขยะตามพื้นที่ทำงานอย่างเหมาะสมทุกจุดที่สุ่มตรวจสอบ
     (2) มีการติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะอย่างถูกต้องและชัดเจนทุกถังที่สุ่มตรวจสอบ  
     (3) มีจุดพักขยะที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ โดยจะต้องมีพื้นที่รองรับขยะแต่ละประเภทจากข้อ (1) อย่างเพียงพอ จุดพักขยะจะต้องมีที่ปิดมิดชิด ป้องกันน้ำขยะไหล
     (4) มีการทิ้งขยะถูกต้องทุกจุดที่สุ่มตรวจสอบ  
     (5) มีการส่งขยะให้ อปท. หรือผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
     (6) มีการติดตาม ตรวจสอบการกำจัดขยะของผู้รับจ้างให้มีการจัดการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ (กรณีส่งให้ อปท.ให้ถือว่ามีการจัดการอย่างเหมาะสม)
     (7) ไม่มีการเผาขยะในบริเวณหรือพื้นที่ของสำนักงาน  

4.1.1 (1) มีการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในสำนักงาน


4.1.1 (2) มีการติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะอย่างถูกต้องและชัดเจนทุกถังที่สุ่มตรวจสอบ
4.1.1 (3) มีจุดพักขยะที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ โดยจะต้องมีพื้นที่รองรับขยะแต่ละประเภทจากข้อ (1) อย่างพอเพียง
4.1.1 (4) หลักฐานการสุ่มตรวจสอบจากผู้รับผิดชอบ
4.1.1 (5) มีการส่งขยะให้ อปท. หรือผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

4.1.1 (6)  มีการติดตาม ตรวจสอบการกำจัดขยะของผู้รับจ้างให้มีการจัดการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ

4.1.1 (7)   ไม่มีการเผาขยะในบริเวณหรือพื้นที่ของสำนักงาน
 

4.1.2  การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์/นำกลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้ขยะที่จะส่งไปกำจัดมีปริมาณน้อยลง 
     (1) มีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่
     (2) มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภทครบถ้วนทุกเดือน
     (3) มีการวิเคราะห์ปริมาณขยะเทียบค่าเป้าหมายที่ได้กำหนดจากหมวด 1 
     (4) ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดมีแนวโน้มลดลง

4.1.2 (1) มีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ 

4.1.2 (2) สรุปปริมาณขยะสำนักงานมหาวิทยาลัย

4.1.2 (3) มีการวิเคราะห์ปริมาณขยะเทียบค่าเป้าหมายที่ได้กำหนดจากหมวด 1 
4.1.2 (4) ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดมีแนวโน้มลดลง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2  การจัดการน้ำเสีย
4.2.1  การจัดการน้ำเสียของสำนักงานและคุณภาพน้ำทิ้ง จะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางดังนี้
     (1) การกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการน้ำเสีย และจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแล
     (2) มีการบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น มีตะแกรงดักเศษอาหาร มีบ่อดักไขมัน หรือระบบบำบัดน้ำเสียเหมาะสมกับองค์ประกอบของน้ำเสีย
     (3) มีการบำบัดน้ำเสียครบทุกจุดที่ปล่อยน้ำเสีย
     (4) มีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

4.2.1 (1) การกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการน้ำเสีย

4.2.1 (2) มีการบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4.2.1 (3) มีการบำบัดน้ำเสียครบทุกจุดที่ปล่อยน้ำเสีย

4.2.1 (4) มีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

 
 
 
 

4.2.2  การดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย โดยมีแนวทางดังนี้    
     (1) มีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย หรือมีการตักและทำความสะอาดเศษอาหารและไขมันออกจากตะแกรงดักขยะหรือบ่อดักไขมัน ตามความถี่ที่กำหนดอย่างเหมาะสมกับปริมาณและการปนเปื้อน
     (2) มีการนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียหรือเศษอาหาร น้ำมันและไขมันจากถัง/บ่อดักไขมันไปกำจัดอย่างถูกต้อง
     (3) มีการตรวจสอบ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
     (4) มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียไปยังแหล่งอื่นๆ
 
 
 
4.2.2 (1) มีการดูแลระบบบ้าบัดน้าเสีย หรือมีการตักและท้าความสะอาดเศษอาหารและไขมันออกจากตะแกรงดักขยะหรือบ่อดักไขมัน ตามความถี่ที่ก้าหนดอย่างเหมาะสมกับปริมาณและการปนเปื้อน
4.2.2 (2) มีการน้ากากตะกอนจากระบบบ้าบัดน้าเสียหรือเศษอาหาร น้ามันและไขมันจากถัง/บ่อดักไขมันไปก้าจัดอย่างถูกต้อง

4.2.2 (3) มีการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย
4.2.2 (4) มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ