Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
การดำเนินงานหมวด 2
ความเป็นมา | 9 มกราคม 2567 16:04:43

หมวด/ตัวชี้วัด เอกสารอ้างอิง
2.1  การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ
2.1.1  กำหนดแผนการฝึกอบรม ดำเนินการอบรม การประเมินผล และบันทึกประวัติการฝึกอบรม
     (1) ระบุหลักสูตรและความถี่การอบรมลงในแผนการฝึกอบรม โดยหลักสูตรมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
          - ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว
          - การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
          - การจัดการมลพิษและของเสีย
          - การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          - ก๊าซเรือนกระจก
          - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว" ประจำปี 2566
     (2) ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมในข้อ (1) โดยผู้รับการอบรมจะต้องมากกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละหลักสูตร
     (3) ประเมินผลการฝึกอบรม เช่น ข้อสอบประเมินขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น
     (4) จัดทำประวัติการอบรมของพนักงาน
2.1.1 (1) หลักสูตรและแผนการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566

2.1.1 (2) ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมมากกว่าร้อยละ 80

2.1.1 (3) ประเมินผลการฝึกอบรม

2.1.1 (3) ประเมินผลการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (รอดำเนินการ)
2.1.1 (4) ประวัติการอบรมของพนักงาน

 
        
2.1.2  กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการอบรมแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสม
     (1) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องเข้าใจเนื้อหาในการอบรม
   (2) ผู้รับผิดชอบในการอบรมจะต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถ เช่น ใบรับรองจากหน่วยงานภายนอก ประวัติ ประสบการณ์
 

2.1.2 (2) ประวัติวิทยากร

2.2  การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน
2.2.1  มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
     (1) กำหนดหัวข้อและความถี่การสื่อสารอย่างน้อย ดังนี้

หัวข้อ

ความถี่

1. นโยบายสิ่งแวดล้อม ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญและการจัดการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
4. ความสะอาดและความเป็นระเบียบ (5ส.) ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
5. เป้าหมายและมาตรการพลังงานและทรัพยากร (ได้แก่ น้ำประปา ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม กระดาษ และอื่นๆ) ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
6. เป้าหมายและมาตรการจัดการของเสีย ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
7. ผลการใช้ทรัพยากร พลังงานและของเสีย ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
8. สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
9. ก๊าซเรือนกระจก ทุกเดือน
     (2) กำหนดช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับหัวข้อการสื่อสารและองค์กร (ไม่จำกัดจำนวนช่องทาง)
     (3) กำหนดกลุ่มเป้าหมายรับเรื่องสื่อสาร (ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายในและภายนอกสำนักงาน)
     (4) กำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร
2.2.1 แผนการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2565
2.2.2 มีการรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้ตามที่กำหนดในข้อ 2.2.1
2.2.3 ร้อยละความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (สุ่มอย่างน้อย 4 คน) โดยจะต้องสอบถามพนักงานแต่ละคนอย่างน้อยตามข้อ 2.2.1(1)
2.2.4 มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม และนำมาปรับปรุงแก้ไข โดยต้องมีแนวทางดังนี้
     (1) มีช่องทางเพื่อรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม เช่น Line, QR Code การประชุมเว็บไซต์
     (2) มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
     (3) มีการแสดงข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
     (4) มีการรายงานข้อเสนอแนะและการจัดการแก่ผู้บริหาร (บรรยายให้เหมาะสม)
 
2.2.2 รายงานผลการดำเนินงาน การรณรงค์ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก
   
2.2.4 ช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม

 

 
 
 
2.2.4 (4) สรุปข้อร้องเรียนข้อแสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียนข้อแสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม (รอดำเนินการ)

2.2.4 (4-1) การแจ้งการตอบกลับข้อร้องเรียน (รอดำเนินการ)

 

2.2.4 (4-2) เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (รอดำเนินการ)