Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
5.3.1(1) กำหนดมาตรการรองรับเพื่อจัดการเสียงดังที่มาจากภายในสำนักงาน
ความเป็นมา | 12 มกราคม 2567 10:17:26

นโยบายการจัดการสํานักงานสีเขียว (Green Office)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีนโยบายในการจัดการองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนําไปสู่การเป็นสํานักงานสีเขียว (Green Office) ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และสร้างความ ตระหนักรู้ให้เกิดกับบุคลากรและนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดการสํานักงานสีเขียว โดยกําหนดการจัดการ สํานักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประกอบกับมติความเห็นชอบ จากคณะกรรมการประจํา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจและมีความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดําเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและภาวะเรือนกระจกให้กับบุคลากรและ ผู้ใช้บริการ 

๒. พัฒนาความร่วมมือในลักษณะเครือข่าย เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์และจัดการความรู้ร่วมกัน 

๓. จัดการโครงสร้างพื้นฐานหรือลักษณะทางกายภาพให้เอื้อต่อการลดการใช้พลังงานและ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการภูมิทัศน์และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

๔. บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการ สนับสนุนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

๕. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการ กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เพื่อดําเนินการตามมาตรฐานและข้อกําหนดด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ ลดการใช้โฟมและพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง น้ําเสียและมลพิษ การประหยัดไฟฟ้า น้ําและทรัพยากร 

5. จัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าและบริการ โดยพิจารณาถึงการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และทําการชดเชยคาร์บอนในระดับองค์กร และระดับบุคคล 

๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหารร่วมให้ การสนับสนุนและมีการสนับสนุนและมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

รูปกิจกรรม