Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
การดำเนินงานหมวด 6
ความเป็นมา | 10 มกราคม 2567 11:25:26

หมวด/ตัวชี้วัด เอกสารอ้างอิง
6.1  การจัดซื้อสินค้า
6.1.1  การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     (1) กำหนดผู้รับผิดชอบและมีความเข้าใจ
     (2) ค้นหารายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถระบุแหล่งข้อมูลสืบค้นได้
     (3) จัดทำบัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสินค้าที่ใช้จริงในสำนักงาน โดยจะต้องระบุรายการสินค้า ยี่ห้อ ฉลากสิ่งแวดล้อม วันหมดอายุ การรับรองของสินค้านั้น หากเป็นฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ จะต้องอ้างอิงหน่วยงาน/ประเทศที่ให้การรับรองนั้นๆ ด้วย
     (4) แจ้งไปยังผู้ขายเพื่อขอความร่วมมือในการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีที่ไม่มีร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     หมายเหตุ: สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน ฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น

6.1.1 (1)  กำหนดผู้รับผิดชอบ
6.1.1 (2)  ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.1.1 (3) จัดทำบัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสินค้าที่ใช้จริงในสำนักงาน
6.1.1 (4) หนังสือแจ้งไปยังผู้ขายเพื่อขอความร่วมมือในการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6.1.2  ร้อยละของการจัดซื้อสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                   
     หมายเหตุ: ร้อยละของสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเทียบกับปริมาณการซื้อ และ/หรือ มูลค่าสินค้า
     (1) แสดงรายการสินค้าสำนักงานที่จัดซื้อทั้งหมด โดยระบุยี่ห้อและรุ่นสินค้า
     (2) แสดงฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสินค้า
     (3) คำนวณจำนวนร้อยละสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงรายการสินค้า ปริมาณสินค้า และมูลค่า
     หมายเหตุ: สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน ฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น

6.1.2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.1.2 (1) แสดงรายการสินค้าสำนักงานที่จัดซื้อทั้งหมด โดยระบุยี่ห้อและรุ่นสินค้า
6.1.2 (2) แสดงฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสินค้า
6.1.2 (3) คำนวณจำนวนร้อยละสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงรายการสินค้า ปริมาณสินค้า และมูลค่า
6.1.2 (3) กราฟร้อยละสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คำนวณจำนวนร้อยละสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องแสดงให้

เห็นถึงรายการสินค้า ปริมาณสินค้า และมูลค่า

ปริมาณสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100

วิธีการคำนวณ

ร้อยละปริมาณสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมx100/ปริมาณสินค้าที่ซื้อทั้งหมดในรอบเวลาที่คำนวณ

= (100x100)/100 = 100

มูลค่าสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100

วิธีการคำนวณ

มูลค่าสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมx100/มูลค่าสินค้าที่ซื้อทั้งหมดในรอบเวลาที่คำนวณ

= (31,850x100)/31,850 = 100

6.1.3  ร้อยละของปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     หมายเหตุ: สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ฉลากเขียว ตะกร้าเขียว ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ฉลากประสิทธิภาพสูง ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน ฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ เป็นต้น
6.1.3  ร้อยละของปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.2  การจัดจ้าง
6.2.1  ร้อยละของการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     (1) มีหลักฐานการพิจารณาถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่ได้การรับรองโดยจะต้องแสดงหลักฐานการรับรองดังกล่าว
     (2) หากหน่วยงานไม่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรอง ทางสำนักงานจะต้องทำการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยเบื้องต้น
     (3) มีการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงาน
     (4) หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับคัดเลือกจะต้องได้รับการอบรมหรือสื่อสารเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตนเอง
     (5) หน่วยงานหรือบุคคลเหล่านั้นสามารถอธิบายแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตนเองได้
     หมายเหตุ:
     - หากหน่วยงานภายนอกมีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรองจะต้องพิจารณาทุกข้อ ยกเว้นข้อ (2)
     - หากหน่วยงานภายนอกไม่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรองพิจารณาข้อ (2) - (5)

6.2.1 ร้อยละของการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ในปี 2566  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  ได้ดำเนินการจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ ได้แก่
1) จ้างเหมาทำความสะอาด
2) จ้างเหมารักษาความปลอดภัย
3) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

6.2.1 (1) มีหลักฐานการพิจารณาถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่ได้การรับรองโดยจะต้องแสดงหลักฐานการรับรองดังกล่าว
1. การจัดจ้าง  จ้างเหมาทำความสะอาดและจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในปี2566 ผู้รับจ้างไม่มีเอกสารมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรอง
2.เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องถ่ายเอกสารได้รับมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ISO14000)  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้รับเครื่องหมายฉลากประหยัดพลังงาน (Energy Star) ของสหรัฐอเมริกา สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา

6.2.1 (2) หากหน่วยงานไม่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรอง ทางสำนักงานจะต้องทำการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยเบื้องต้น

6.2.1 (3) มีการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงาน
1) หนังสือตกลงจ้างเหมาทำความสะอาด
    1.
นางมอญ  ตาเถิง  
    2. นางบุญศิริ  เดชพรม
2) หนังสือตกลงจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
3) ใบสั่งจ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

6.2.1 (4) หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับคัดเลือกจะต้องได้รับการอบรมหรือสื่อสารเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตน  โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว และแนวทางการปฏิบัติกับผู้รับจ้างภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  เมื่อวันพุธ ที่  18  ตุลาคม 2566

6.2.1 (5) หน่วยงานหรือบุคคลเหล่านั้นสามารถอธิบายแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตนเองได้
 

6.2.2  ร้อยละของการตรวจสอบด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงาน หรือบุคคลที่เข้ามาดำเนินการ เช่น ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วงแม่บ้าน รปภ. พนักงานส่งเอกสาร เป็นต้น
     หมายเหตุ:
     - กรณีที่เป็นการว่าจ้างให้อยู่ประจำสำนักงานจะต้องทำการประเมินอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
     - กรณีที่เป็นการว่าจ้างไม่อยู่ประจำสำนักงานจะต้องทำการประเมินทุกครั้งเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงาน

6.2.2 ร้อยละของการตรวจสอบด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือบุคคลที่เข้ามาดำเนินการ

6.2.2 (1) กรณีที่เป็นการว่าจ้างให้อยู่ประจำสำนักงานจะต้องทำการประเมิน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  ได้ทำการประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเป็นประจำทุกเดือน

               (1) แบบประเมินจ้างเหมาทำความสะอาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  

               (2) แบบประเมินจ้างเหมาทำความสะอาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  

               (3) แบบประเมินจ้างเหมาทำความสะอาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  

               (4) แบบประเมินจ้างเหมาทำความสะอาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  

               (5) แบบประเมินรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  

6.2.2 (2) กรณีที่เป็นการว่าจ้างไม่อยู่ประจำสำนักงานจะต้องทำการประเมินทุกครั้งเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงาน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  ทำการประเมินประสิทธิภาพของผู้ขาย  รายการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  แบบประเมินประสิทธิภาพผู้ขาย ร้าน ช.รุ่งเรืองกิจ

6.2.3  ร้อยละของการเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (นอกสำนักงาน) ได้แก่ โรงแรม สถานที่จัดงานหรืออื่นๆ ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     หมายเหตุ:
     - สถานที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น ISO14001 Green Hotel ใบไม้สีเขียว ฉลากสีเขียว Green Office หรือ Green Building เป็นต้น และมีการจัดการประชุมที่คำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน และลดการก่อให้เกิดมลพิษในกรณีที่ไม่มีสถานที่จัดประชุมที่ได้รับการรับรองฯ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสำนักงานจะต้องเลือกสถานที่ที่ใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุดและจัดประชุมในรูปแบบ Green Meeting (ตามความเหมาะสมและเป็นไปได้) โดยจะต้องแสดงหลักฐานการคัดเลือกสถานที่เหล่านั้น

6.2.3 ร้อยละของการเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ.2566  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ   ไม่ได้มีการใช้บริการโรงแรม สถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาใดๆ ทั้งนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อมในหาข้อมูลการสืบค้น โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และในกรณีที่ไม่มีสถานที่จัดประชุมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

    1. ระบบฐานข้อมูล โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel)
        URL : http://www.greenhotel.deqp.go.th  หรือค้นหา ประกาศผลการรับรองโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    2. หากไม่สามารถคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากเว็บไซต์ตามข้อ 1) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ   จะพิจารณาคัดเลือกสถานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแบบฟอร์มที่ 6.2 (3) “การคัดเลือกสถานที่จัดประชุม/สัมมนา/อบรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”